Krāslavas novada bibliotēkas

 Bibliotēkas nosaukums

Vadītājas vārds, uzvārds

Telefons 

E-pasts 

Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka Diāna Maksimova 65620249 augstkalnesbiblioteka@inbox.lv
Aulejas pagasta bibliotēka Zinaīda Pikmane 27770530 auleja.biblioteka@inbox.lv
Indras pagasta bibliotēka Romualda Žuraka 26390314 indrabibl@inbox.lv
Izvaltas pagasta bibliotēka Vita Japiņa 65626518 izvaltbibl@inbox.lv
Robežnieku pagasta pakalpojuma sniegšanas vieta Joņinos Rita Kovalevska 65626839 joninubibl@inbox.lv
Kalniešu pagasta bibliotēka Marija Dilba   65622065 kalniesubiblioteka@inbox.lv
Kaplavas pagasta bibliotēka Alla Vilcāne 65629943 kaplavas_biblio@inbox.lv
Kombuļu pagasta bibliotēka Edīte Saviča-Stola 28730905 kombuli.biblioteka@inbox.lv
Piedrujas pagasta bibliotēka Jeļena Račicka 26607258 racickajelena@inbox.lv
Robežnieku pagasta bibliotēka Rita Kovalevska 65629524 robezniekubiblioteka@inbox.lv
Skaistas pagasta bibliotēka Gunita Purviņa - Bebriša 65628098 skaista.bibl@inbox.lv
Grāveru pagasta bibliotēka Raisa Bižāne 28667272 graverubib@inbox.lv
Kastuļinas pagasta bibliotēka Ausma Saratova 29234550 kastulinasbib@inbox.lv
Šķeltovas pagasta bibliotēka Ļena Afanasjeva 28630325 skeltovabiblioteka@inbox.lv

 Bibliotēkas nosaukums

Vadītājas vārds, uzvārds

Telefons 

E-pasts 

Dagdas bibliotēka Daina Jakovele 65653058 biblioteka.dagda@kraslava.lv
Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa Ilona Bronka 65653043 dagdas.bernu.bibl@inbox.lv
Andrupenes pagasta bibliotēka  Beneventa Račinska 65681686 andrupenebibl@inbox.lv
Andzeļu pagasta bibliotēka  Olga Saule 65681737, 28706711  olga.biblioteka@inbox.lv
Asūnes pagasta bibliotēka Anna Vojevodska 65629408, 26054762  biblasune@inbox.lv
Bērziņu pagasta bibliotēka Olga Brenča 65629717 bibl.berzini@kraslava.lv
Ezernieku pagasta bibliotēka Nataļja Šestakova 65653127 ezernieku_biblioteka@inbox.lv
Konstantinovas pagasta bibliotēka Nellija Osipova   65629322 konstantinovabibl@inbox.lv
Ķepovas pagasta bibliotēka Elita Pontaga 65629529, 26232194 kepovabibl@inbox.lv
Svariņu pagasta bibliotēka Ludmila Paskačima 65628143 ludmila.paskacima@inbox.lv
Šķaunes pagasta bibliotēka Jeļena Jermakoviča 65628350 j.jermakovica@inbox.lv