Krāslavas novads

 • Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka 
 • Aulejas pagasta bibliotēka 
 • Grāveru pagasta bibliotēka 
 • Indras pagasta bibliotēka 
 • Izvaltas pagasta bibliotēka 
 • Kalniešu pagasta bibliotēka 
 • Kaplavas pagasta bibliotēka 
 • Kastuļinas pagasta bibliotēka 
 • Kombuļu pagasta bibliotēka 
 • Piedrujas pagasta bibliotēka 
 • Robežnieku pagasta bibliotēka 
 • Robežnieku pagasta pakalpojuma sniegšanas vieta Joņinos 
 • Skaistas pagasta bibliotēka 
 • Šķeltovas pagasta bibliotēka 
 • Dagdas bibliotēka 
 • Dagdas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa 
 • Andrupenes pagasta bibliotēka 
 • Andzeļu pagasta bibliotēka 
 • Asūnes pagasta bibliotēka 
 • Bērziņu pagasta bibliotēka 
 • Ezernieku pagasta bibliotēka 
 • Konstantinovas pagasta bibliotēka 
 • Ķepovas pagasta bibliotēka 
 • Svariņu pagasta bibliotēka 
 • Šķaunes pagasta bibliotēka