ABONEMENTS
 • Reģistrē un apkalpo lasītājus, izsniedz izdevumus  uz mājām, pagarina lietošanas termiņus, veic uzskaiti;
 • Iepazīstina klientus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, sniedz konsultācijas par krājuma izmantošanu;
 • Piedāvā iespēju saņemt autorizācijas datus grāmatu termiņa pagarināšanai un literatūras pasūtīšanai, apmāca strādāt ar e-katalogu; 
 • Piedāvā literatūru visdažādākajās zinātņu nozarēs, kā arī daiļliteratūru latviešu, krievu un svešvalodās;
 • Izpilda bibliogrāfiskās uzziņas, pieprasījumus, nodrošina pieprasītāko grāmatu saņemšanu rindas kārtībā;
 • Organizē aktuālas un tematiskas izstādes, veido „jauno grāmatu dienas”;
 • Veic lasītāju interešu izpēti, nodrošina pieprasīto izdevumu saņemšanu;
 • Veic darbu ar lasītājiem – parādniekiem;
 • Veic fondu komplektēšanu un rekomplektēšanu, attīra fondu no novecojušās un nolietotās literatūras;
 • "Bērnu stūrītī” piedāvā literatūru un spēles pašiem mazākajiem lasītājiem;
 • Personām ar redzes traucējumiem piedāvā datoru ar speciālām palīgiekārtām;
Visas grāmatas, tai skaitā arī pieprasītākā izklaides literatūra, tiek izsniegtas bez maksas.