KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN APSTRĀDES NODAĻA

Galvenie darbības virzieni:

  • Krājuma kārtējā komplektēšana - sistemātiska un plānveidīga bibliotēkas krājuma papildināšana ar jauniznākušajiem iespieddarbiem;
  • Piekomplektēšanas darbs - bibliotēkas krājuma papildināšana ar trūkstošiem vai nepietiekama eksemplāru skaitā esošiem iespieddarbiem;
  • Krāslavas un Dagdas novada 25 bibliotēku jaunieguvumu apstrāde, kataloģizācija ievadīšanai reģiona elektroniskajā kopkatalogā un sadale Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkām;
  • Dokumentu individuālā un summārā uzskaite;
  • Visu novadu  bibliotēku norakstīto resursu izslēgšana  no elektroniskā kopkataloga;
  • Krāslavas un Dagdas novada  bibliotēku elektroniskā kopkataloga organizācija, veidošana un uzturēšana;
  • Atskaišu sagatavošana  par  visu novada bibliotēku krājumu kustību;
  • Metodiskās un praktiskās palīdzības sniegšana reģiona bibliotēkām krājuma komplektēšanas, rekomplektēšanas, kataloģizācijas, klasifikācijas, apraksta un uzskaites jautājumos.