Junkera Komisija iepazīstina ar trešo gada darba programmu – panākot tādu Eiropu, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv
Apskatīt komentārus (0)


25.10.2016


Komisijas darba programmā nākamajam gadam galvenā uzmanība nepārprotami ir veltīta to 10 prioritāšu īstenošanai, kuras izklāstītas politikas pamatnostādnēs ar mērķi risināt lielākās problēmas, ar kurām Eiropa šobrīd saskaras.

Balstoties uz darba programmu, Komisija, Eiropas Parlaments un Padome tagad izstrādās kopīgu deklarāciju par savstarpēji saskaņotiem mērķiem un prioritātēm 2017. gadam, lai ātri pārvērstu priekšlikumus rīcībā un panāktu konkrētus rezultātus pilsoņu labā.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: „Mēs koncentrējamies uz lietām, kas ir svarīgas, uz konkrētiem pasākumiem, kuri uzlabo cilvēku dzīvi. Tuvojoties Romas līgumu 60. gadadienai nākamā gada martā, mums jāapvienojas ap pozitīvu rīcības plānu. Tieši tāds ir Komisijas darba programmas mērķis. Tuvākajās nedēļās es kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi izvēlēšos vairākas iniciatīvas ar lielu politisko nozīmi, kuras nākamajos mēnešos likumdošanas procesā būtu jāizskata prioritārā kārtībā. Tā izpaužas Eiropa, kas sniedz rezultātus.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: „Šajā grūtajā laikā mums vēl vairāk jāstrādā roku rokā un jāpalīdz aizsargāt Eiropas pilsoņus, dot tiem iespējas un aizstāvēt tos. Šajā nolūkā šī Komisija jau kopš pirmās dienas ir noteikusi skaidras un mērķtiecīgas prioritātes. Mēs esam rūpīgi uzklausījuši Eiropas Parlamentu un Padomi un ieklausījušies pilsoņos, kuru labā mēs strādājam. Mēs esam panākuši būtisku progresu tādos sarežģītos jautājumos kā ieguldījumu un nodarbinātības veicināšana, migrācijas pārvaldība, sasniegumi klimata pārmaiņu jomā un cīņa pret terorismu. Taču darāmā vēl ir daudz, un šogad mums jāpanāk vienošanās par daudziem būtiskiem priekšlikumiem, kas jau ir iesniegti. Tagad mums visiem ir jāgūst rezultāti.

Šā gada darba programmā ir ierosināta 21 pamatiniciatīva (skatīt paziņojuma presei pielikumu), kā arī 18 jauni REFIT priekšlikumi, kuru nolūks ir uzlabot spēkā esošo ES tiesību aktu kvalitāti un nodrošināt mūsu noteikumu atbilstību paredzētajam mērķim. Lai nodrošinātu to, ka galvenā uzmanība tiek veltīta rezultātu sasniegšanai, Komisijas darba programmā ir apzināti 34 prioritāri, izskatīšanā esoši priekšlikumi, kurus mēs esam iesnieguši pēdējos divos gados; ja Eiropas Parlaments un Padome šos priekšlikumus raiti pieņemtu, tie var panākt jūtamu praktisko ietekmi.

Komisija, kas koncentrējas uz svarīgām lietām

Kopš mūsu pilnvaru sākuma šī Komisija ir noteikusi savas prioritātes ar nolūku koncentrēties uz „lielajiem” jautājumiem, kuros efektīva rīcība Eiropas līmenī var sasniegt patiesas pārmaiņas. Panākot vienprātību par šīm prioritātēm ar Eiropas Parlamentu un Padomi, pagājušajā gadā mēs esam guvuši būtisku progresu svarīgākajās jomās. Saistībā ar iepriekš minētajām 10 prioritātēm mēs esam guvuši jūtamus rezultātus. Šajā darba programmā tagad ir izklāstīti konkrēti priekšlikumi nākamajam gadam; šie priekšlikumi ir Komisijas artava sagatavošanas procesā Romas līgumu 60. gadadienai 2017. gada martā. Mēs cieši sadarbosimies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai nodrošinātu mūsu priekšlikumu raitu pieņemšanu.

Mēs turpināsim darbu pie iepriekš minētajām 10 prioritātēm, ierosinot 21 jaunu iniciatīvu: 1) nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu veicināšanai mēs ierosināsim jaunatnes iniciatīvu, rīcības plānu aprites ekonomikas īstenošanai un jaunu daudzgadu finanšu shēmu; 2) mēs veiksim digitālā vienotā tirgus vidusposma pārskatīšanu; 3) mēs īstenosim Enerģētikas savienības stratēģiju, pievēršot uzmanību zemas emisijas transportlīdzekļiem un mobilitātei; 4) mēs veidosim padziļinātu un taisnīgāku iekšējo tirgu, īstenojot vienotā tirgus stratēģiju, Eiropas Kosmosa stratēģiju un Rīcības plānu kapitāla tirgu savienības izveidei un iesniedzot priekšlikumus par taisnīgāku nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem; 5) mēs nāksim klajā ar idejām par ES 27 reformu un ekonomiskās un monetārās savienības pastiprināšanu un ierosināsim Eiropas sociālo tiesību pīlāru; 6) mēs īstenosim stratēģiju „Tirdzniecība visiem” un turpināsim tirdzniecības sarunas ar mūsu partneriem, vienlaikus pastiprinot mūsu tirdzniecības aizsardzības instrumentus; 7) mēs turpināsim īstenot drošības savienību, lai apkarotu terorismu, un saskaņosim noteikumus par personas datu un privātuma aizsardzību; 8) mēs īstenosim Eiropas programmu migrācijas jomā; 9) lai stiprinātu Eiropas kā pasaules līmeņa dalībnieces lomu, mēs iesniegsim Eiropas aizsardzības rīcības plānu, kurā iekļauts arī Eiropas aizsardzības fonds, un Komisija un Augstā pārstāve pieņems ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju un īstenos ES globālo stratēģiju un Āfrikas un ES partnerību; 10) spēkā esošos tiesību aktus mēs pielāgosim Līguma noteikumiem par deleģētajiem un īstenošanas aktiem un novērtēsim esošo procedūru demokrātisko leģitimitāti attiecībā uz konkrētu ES sekundāro aktu pieņemšanu. Visbeidzot, mēs pastiprināsim centienus ES tiesību aktu izpildē.

Komisija, kas koncentrējas uz to, lai darītu darbu labāk

Šogad mēs ierosinām atsaukt 19 vēl nepieņemtus leģislatīvo aktu priekšlikumus, kas ir novecojuši, un mēs atcelsim 16 spēkā esošus tiesību aktus, kuri ir zaudējuši aktualitāti. Mēs arī pastiprināsim centienus attiecībā uz tiesību aktu izpildi vairākās politikas jomās (tostarp vienotā tirgus un vides jomā), jo pat vislabākajam tiesību aktam nav nekādas jēgas, ja tas nesniedz reālus rezultātus uz vietas.

Daudzas no svarīgākajām iniciatīvām, kuras mēs ierosināsim nākamajā gadā, tiks īstenotas Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros, un tās atjauninās un uzlabos spēkā esošos tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka tie efektīvi sasniedz savus mērķus, neradot nevajadzīgu slogu. Nosakot mūsu prioritātes, esam īpaši ņēmuši vērā tos 22 atzinumus, kurus izteikusi REFIT platforma – nesen izveidotā neatkarīgu ekspertu grupa, kas pārskata spēkā esošos tiesību aktus un izmanto pilsoņu un ieinteresēto personu ierosinājumus ES tiesību aktu administratīvā un finansiālā sloga samazināšanai. Vienlaikus ar šo darba programmu mēs publicējam rezultātu pārskatu, kurā sīki izklāstīta turpmākā rīcība REFIT platformas atzinumu īstenošanā, kā arī pašreizējā situācija saistībā ar 231 iniciatīvām administratīvā sloga vienkāršošanai un mazināšanai spēkā esošajos tiesību aktos.

Pamatinformācija

Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajos divpadsmit mēnešos. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt vēl nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus. Tā neattiecas uz Komisijas nepārtraukto darbu, īstenojot savu Līgumu sargātājas lomu un nodrošinot spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu, vai uz tām iniciatīvām, kuras Komisija regulāri pieņem katru gadu.

Sagatavojot 2017. gada darba programmu, Komisijas darbu papildināja apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi, ņemot vērā jauno Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu un pamatojoties uz nodomu vēstuli, ko Komisijas priekšsēdētājs Junkers un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Timmermanss nosūtīja 14. septembrī pēc Komisijas priekšsēdētāja runas par stāvokli Eiropas Savienībā.

Papildu informācija

Jautājumi un atbildes par Komisijas 2017. gada darba programmu

Paziņojums par Komisijas 2017. gada darba programmu

1. pielikums – Pamatiniciatīvas

2. pielikums – Jauni REFIT pasākumi

3. pielikums – Likumdevēju prioritātes

4. pielikums – Atsaucamie vai grozāmie priekšlikumi

5. pielikums – Atceļamo tiesību aktu saraksts

REFIT rezultātu pārskats

REFIT rezultātu pārskata kopsavilkums

Priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnes

2016. gada runa par stāvokli Savienībā, nodomu vēstule un desmit prioritāšu īstenošanā gūtie panākumi

Bratislavas deklarācija

Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA