Komisija nāk klajā ar diviem jauniem finansiālajiem instrumentiem
Apskatīt komentārus (0)


12.07.2016


11. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma divus jaunus standarta finansiālus instrumentus, kuri paredzēti ESI fondu investīcijām un ar kuriem jauni uzņēmumi un pilsētvides attīstības projektu veicinātāji varēs vieglāk piekļūt finansējumam.

2014.–2020. gadā Komisija rosina dalībvalstis divkāršot no Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiemizdarītās investīcijas, saskaņā ar Investīciju plāna mērķiem izmantojot tādus finansiālus instrumentus kā aizdevumi, kapitālieguldījumi un garantijas.

Tā par reģionālo politiku atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Korina Krecu: “Ar finansiālajiem instrumentiem iespējams efektīvi ieguldīt līdzekļus jaunās idejās, uzņēmumos un ES pilsoņu talantos, izmantojot mazāk publisko līdzekļu. Finansiālajiem instrumentiem ir milzīgs potenciāls piesaistīt privāto kapitālu, un tas būtu iespējami jāizmanto, investējot ESI fondus.”

Standarta finansiālie instrumenti jau atbilst ESI fondu regulai un noteikumiem par valsts palīdzību un ir izstrādāti tā, lai dalībvalstis mazāk izmantotu tradicionālās dotācijas, bet vairāk finansiālu atbalstu pēc apgrozības principa, un lai kombinētu publiskos un privātos līdzekļus.

Pastāv jau trīs šāda veida instrumenti.Tādi ir dalīta riska aizdevums, kur risks tiek sadalīts starp publiskiem un privātiem līdzekļiem, un ierobežotā garantija, kur bankas aizdevumu portfelī garantijai pret saistību nepildīšanu izmantoti publiski līdzekļi. Abu instrumentu nolūks ir padarīt finansējumu piekļūstamāku mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Trešais instruments ir dzīvojamo ēku sektora energoefektivitātes un atjaunojamo energoavotu projektiem paredzēts renovācijas aizdevums.

Šodien Komisija nāk klajā ar šādiem diviem instrumentiem:

  • Līdzieguldījumu mehānisms, no kura tiks nodrošināts start-up uzņēmumu un MVU finansējums. Šāds atbalsts uzņēmumiem pavērs iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbības modeli un piesaistīt papildu finansējumu, izmantojot kolektīvu investīciju shēmu, ko pārvaldīs viens galvenais finanšu starpnieks. Kopējās kombinētās publisko un privāto līdzekļu investīcijas vienam MVU var būt līdz pat 15 miljoniem eiro. 2007.–2013. gadā piemērs šādam līdzieguldījumam bija Langdokas–Rusijonas reģionā īstenotais SAS JEREMIE, kas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem piesaistīja privāto kapitālu un investīcijas reģiona mazajiem un vidējiem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem.
  • No pilsētu attīstības fondiem tiks atbalstīti ilgtspējīgi pilsētprojekti tādās jomās kā sabiedriskais transports, energoefektivitāte vai pilsētu teritoriju reģenerācija. Projektiem jābūt finansiāli dzīvotspējīgiem un jāietilpst integrētā ilgtspējīgā pilsētu attīstības  stratēģijā. Kopējās kombinētās publisko un privāto līdzekļu investīcijas vienam projektam var būt līdz pat 20 miljoniem eiro. Atbalsta devējs būs finanšu starpnieka pārvaldīts aizdevumu fonds, kas darbosies ar ESI fondu resursiem un vismaz 30 % privātkapitāla devumu. Šāds Pilsētu attīstības fonds 2007.–2013. gadā bija radīts Pomožē (Polija).

Konteksts

Salīdzinājumā ar dotācijām finansiālie instrumenti piesaista vairāk privātu un publisku līdzekļu, kas papildina sākotnējo publisko finansējumu, turklāt ar tiem ir iespējami atkārtoti ieguldījumi vairākos ciklos.

ESI fondu regulējums 2014.–2020. gadam dod vairāk elastības, skaidrības un iespēju finansiālo instrumentu lietošanā.

Pirmkārt, ir paplašināts šo instrumentu tvērums, aptverot tādas investīciju jomas kā atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, energoefektivitāte un resursefektivitāte, digitālās tehnoloģijas, ilgtspējīgs transports, pētniecība un attīstība, kā arī inovācija.

Jaunais regulējums arī paredz šos jaunos standartizētos finansiālos instrumentus, kam ir iepriekš noteikti noteikumi un nosacījumi un kas ir ātri ieviešami. Papildu informācija par grozījumiem 2014.–2020. gada regulējumā attiecībā uz ESI fondu izmantošanu ar finansiālo instrumentu starpniecību ir piekļūstama šeit.

2014.–2020. gadā ar finansiālo instrumentu starpniecību no ESI fondu līdzekļiem ir paredzēts apgūt vairāk nekā 20 miljardus eiro. Komisija partnerībā ar Eiropas Investīciju banku jo īpaši atklāšanas laikā 2015. gada janvārī ir palīdzējusi interneta platformas “FI-compass” pārvaldītājiem un citām ieinteresētajām personām. Šajā platformā pieejami praktiski padomi par finansiālajiem instrumentiem un attiecīgi izglītojoši rīki.

Papildu informācija

Finanšu instrumenti un kohēzijas politika

Īstenošanas akts, ar ko izveido pirmos trijus standarta finansiālos instrumentus ESI fondu investīcijām

Īstenošanas akts, ar ko izveido divus jaunos standarta finansiālos instrumentus

Pielikums
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA