52227

Bibliogrāfijas un novadpētniecības nodaļa (2.stāvā)Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bibliogrāfijas un novadpētniecības nodaļa (2.stāvā):

- vāc, uzkrāj, sistematizē iespieddarbus novada administratīvās teritorijas vēstures, lokālā kultūras mantojuma saglabāšanai;

- veido analītiskus bibliogrāfiskus aprakstus novadpētniecības katalogā; 

- veido jaunas un papildina esošās novadpētniecības mapes;

- sniedz bibliogrāfiskās un tematiskās uzziņas;

- nodrošina novadpētniecības informācijas resursu pieejamību;

- popularizē ziņas par novada vēsturi gan tradicionālos, gan inovatīvos veidos;

- veido Krāslavas reģiona digitālās kolekcijas novadpētniecībā.

Bibliogrāfijas un novadpētniecības nodaļas krājums ir publiski pieejams ikvienam bibliotēkas klientam. Bibliotēkā ir nodrošināta piekļuve novadpētniecības literatūrai – grāmatām, žurnāliem, laikrakstiem, digitāliem un citiem resursiem. Novadpētniecības literatūras krājumā uz doto brīdi ir ap 500 grāmatu, skaits nepārtraukti mainās.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas novadpētniecības katalogā pieejami novadpētniecības tematikai atbilstošie analītiskie apraksti (daļai aprakstu ir pievienoti pilnteksti) ar ziņām par vēsturisko Krāslavas rajonu – kopš 2009. gada tie ir Krāslavas un Dagdas novadi. 

 

Pieslēgties novadpētniecības katalogam 

 

Bibliotēkā ir pieejamas vairāk nekā 300 novadpētniecības mapes, kur ir apkopota un pēc tematiem sistematizēta Krāslavas reģiona vēsture. Visu novadpētniecības mapju nosaukumi un  apraksti ir atrodami Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku kopkatalogā.

Skatīt novadpētniecības mapju sarakstu 

 Izcilākie novadnieki

 

Bibliotēkā ir pieejams Krāslavas rajona laikraksts no paša pirmā numura 1947. gada 1. decembrī līdz šodienai.

Laika gaitā Krāslavas rajona laikrakstam vairākkārt tika mainīts nosaukums, sākumā tas bija “«Социалистический путь», «Заря Коммунизма», vēlāk laikraksts paralēli  tika izdots arī latviešu valodā - “Komunisma Ausma”, no 1989. gada līdz šodienai tas ir laikraksts “Ezerzeme”.

Periodikas portālā periodika.lv ir atrodami digitalizēti Krāslavas rajona laikraksta «Социалистический путь» pilnībā visi numuri no 1947.gada 1. decembra līdz 1961. gada 1.pusei. 

No 1961. gada 1. maija rajona laikraksts «Социалистический путь»   tiek pārdēvēts par  laikrakstu “Komunisma Ausma”, laikraksta numuri no 1961. gada līdz 1989. gadam portālā periodika.lv ir digitalizēti pilnībā. 

Tāpat bibliotēkas krājumā ir pieejami Krāslavas novada domes informatīvā izdevuma “Krāslavas Vēstis” visi izdevumi no pirmā numura 2005. gadā līdz šodienai. 2016. gadā tika izveidots portāls “Krāslavas Vēstis”. Laikraksta numuri šajā portālā ir skatāmi arhīvā, sākot no 2011. gada.

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 2007. gadā tika uzsākts darbs pie novadpētniecības digitālās kolekcijas izveides. Kolekcijā ietverto vienību skaits pastāvīgi mainās.  Uz doto brīdi kolekcija novadpētniecībā sastāv no  13 darbiem:

1. "Krāslavas mākslinieki", 2007

2. "Krāslavas dzejnieki un rakstnieki", 2007

3. "Krāslavas novadnieki", 2007

4. "Grāfi Plāteri un Krāslava", 2008

5. "Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu ūdenstilpes un ūdensteces", 2009-2010

6. "Skaistas pagastam - 150", 2011

7. "Medicīnai Krāslavā - 140", 2011

8. Interaktīva spēle "Vai pazīsti Krāslavas ielas?", 2013

9. "Kristīgo konfesiju draudzes Krāslavas un Dagdas novados", 2014

10.  Datubāze "Krāslavas vēsture kalendāra formātā", 2017

11.  Virtuālais stāsts par novadnieku - tēlnieku Naumu Aronsonu, 2018

12. "Kad tapa pilsēta Daugavas krastā", 2018

 

Šī novadpētniecības digitālā kolekcija ir skatāma gan lokāli bibliotēkā, gan arī attālināti interneta tīmeklī jebkurā pasaules vietā.

 

Skatīt kolekciju novadpētniecībā

 

 


      Atpakaļ