52226

Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļaKRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN APSTRĀDES NODAĻA

Galvenie uzdevumi:

 • Krājuma komplektēšanas koncepcijas izstrāde, sadarbojoties ar pārējām bibliotēkas nodaļām, nosakot atlases kritērijus un prioritātes;
 • Krājuma kārtējā komplektēšana - sistemātiska un plānveidīga bibliotēkas krājuma papildināšana ar jauniznākušajiem iespieddarbiem;
 • Piekomplektēšanas darbs - bibliotēkas krājuma papildināšana ar trūkstošiem vai nepietiekama eksemplāru skaitā esošiem iespieddarbiem;
 • Krāslavas un Dagdas novada 23 bibliotēku jaunieguvumu apstrāde, kataloģizācija ievadīšanai reģiona elektroniskajā kopkatalogā un sadale Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkām;
 • Dokumentu individuālā un summārā uzskaite;
 • Visu novadu  bibliotēku norakstīto resursu izslēgšana  no elektroniskā kopkataloga;
 • Krāslavas un Dagdas novada  bibliotēku elektroniskā kopkataloga organizācija, veidošana un uzturēšana;
 • Atskaišu sagatavošana  par  visu novada bibliotēku krājumu kustību;
 • Metodiskās un praktiskās palīdzības sniegšana reģiona bibliotēkām krājuma komplektēšanas, rekomplektēšanas, kataloģizācijas, klasifikācijas, apraksta un uzskaites jautājumos.

   
      Atpakaļ