NORMATĪVIE DOKUMENTI
 
APSTIPRINĀTS 

Ar Krāslavas novada domes

2023.gada 30.marta lēmumu

(protokols Nr.7, 1 §)

KRĀSLAVAS  NOVADA  CENTRĀLĀS   BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Krāslavas novada centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – novada centrālā bibliotēka) ir Krāslavas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pakļauta Krāslavas novada pašvaldībai un, Bibliotēku likuma noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

1.2. Bibliotēkas darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, MK noteikumi, citi normatīvie akti, Krāslavas novada pašvaldības lēmumi un rīkojumi, kā arī Krāslavas novada centrālās bibliotēkas nolikums (turpmāk – Nolikums). 

1.3. Bibliotēka veic arī reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Krāslavas novadā, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta nosacījumiem. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Krāslavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

1.4. Bibliotēkas krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās un cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēkas lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā. 

1.5. Bibliotēka attiecībā uz krājumu ir neatkarīga. Ierobežojums bibliotēkas krājuma veidošanā var noteikt tikai likums. 

1.6. Bibliotēkai ir juridiskas personas statuss, tai ir savs rēķins bankā, savs zīmogs ar bibliotēkas nosaukumu un sava atribūtika.

1.7. Lēmumu par Bibliotēkas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Krāslavas novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 

1.8. Bibliotēkas juridiskā adrese: Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601.
 

2.  Bibliotēkas  uzdevumi 

2.1. Attīstīt   bibliotēku   par  izglītības,  informācijas,   kultūras  un    sabiedriskās   saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā;

2.2. Sniegt visiem apmeklētājiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un uzziņu informatīvos pakalpojumus, lai apmierinātu iedzīvotāju garīgās, radošās, izglītības, profesionālās  un brīvā laika pavadīšanas vajadzības un intereses. 

2.3. Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bibliotēkas krājuma komplektēšanas un attīstības koncepcijai, koordinēt novada bibliotēku krājuma komplektēšanu. 

2.4. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem . Datoru un interneta izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

2.5.  Veidot bibliotēkas elektronisko katalogu un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu pieejamību ikvienam lietotājam, papildināt ar saturu bibliotēkas mājas lapu. 

2.6. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību. 

2.7. Organizēt bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējošus pasākumus. 

2.8. Organizēt bibliotēkas darbinieku tālākizglītības un apmācību pasākumus. 

2.9. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām. 

2.10. Sadarboties ar citām republikas bibliotēkām dokumentu un informācijas apmaiņā, iekļauties Starpbibliotēku abonementu sistēmā.  

2.11. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

2.12. Novada centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas ir: 

2.12.1. Koordinēt Krāslavas novada publisko un skolu bibliotēku darbību; 

2.12.2. Apkopot un analizēt Krāslavas novada publisko un skolu bibliotēku darba profesionālo un statistisko informāciju. Nodrošināt bibliotēku statistiskās   informācijas savlaicīgu ievietošanu Latvijas digitālajā Kultūras kartē un atskaišu iesniegšanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un Kultūras ministrijai; 

2.12.3. Koordinēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu, bibliotēku informācijas sistēmas darbību reģionā, veidot Krāslavas novada bibliotēku elektroniskās datu bāzes un kopkatalogu; 

2.12.4. Veikt bibliotēku darba pamatprasību pārraudzību, sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību reģiona bibliotēkām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par to darbu, popularizēt labāko bibliotēku darba pieredzi; 

2.12.5. Veikt Krāslavas novada publisko bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību pārraudzību, sniegt tām nepieciešamo profesionālo un konsultatīvo palīdzību (semināru, kursu, pieredzes apgūšanas pasākumu organizēšanā, bibliotēku apmeklējumi uz vietām, profesionālo konkursu organizēšana);

2.12.6. Piedalīties Krāslavas novada esošo pagastu pašvaldību publisko bibliotēku darba novērtēšanā un to vadītāju pieņemšanas un atlaišanas jautājumu izskatīšanā. 

3.  Bibliotēkas tiesības 

3.1. Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un Bibliotēkas lietošanas kārtību. 

3.2. Saskaņā ar šo nolikumu veidot Bibliotēkas struktūru. 

3.3. Saņemt no Krāslavas novada pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas darbības un funkciju izpildes nodrošināšanai un attīstībai. 

3.4. Saņemt valsts budžetā paredzētos līdzekļus ar Bibliotēkas attīstību saistītu projektu un programmu realizēšanai, piedalīties projektu konkursos un saņemt līdzekļus projektu realizācijai. 

3.5. Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar bibliotēkas uzdevumiem. 

3.6. Sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kuru izcenojumi noteikti Bibliotēkas lietošanas noteikumos: iespieddarbu un citu dokumentu kopēšanu, informācijas izdrukas no datora, tematiskās informācijas apkopošanu un citus Bibliotēkas lietošanas noteikumos paredzētos maksas pakalpojumus. 

3.7.  Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus Bibliotēkas darbības attīstīšanai  tālākizglītībai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, Bibliotēkas krājuma papildināšanai, darba procesu uzlabošanai. 

3.8.  Komplektēt Bibliotēkas krājumu, pasūtot vai iepērkot literatūru izdevniecībās, grāmatu tirdzniecības organizācijās vai individuālajiem izplatītājiem. 

3.9.  Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.  

3.10. Noteikt kavējumu naudu, novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti bibliotēkas lietotājiem. 

3.11. Reproducēt izdevumu kopijas , ievērojot normatīvo aktu prasības. 

3.12.  Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienojoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 

3.13.  Iesniegt priekšlikumus Krāslavas novada domei par Bibliotēkas darbību.  

3.14.  Saņemt konsultatīvu un metodisku palīdzību profesionālās darbības jautājumos no augstākstāvošām organizācijām.

3.15.  Piedalīties Krāslavas un Dagdas novadu publisko bibliotēku darba novērtēšanā.  

3.16.  Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

4.  Organizatoriskā struktūra un vadība

4.1. Novada centrālo bibliotēku vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Krāslavas novada dome, saskaņojot ar Latvijas Bibliotēku padomi.

4.2. Bibliotēkas direktors var būt  persona, kurai iegūta attiecīga izglītība bibliotēku darba jomā, saskaņā ar Bibliotēku likuma 25. pantu un bibliotēkas darbā iegūts darba stāžs. 

4.3.  Novada centrālās bibliotēkas direktors: 

4.3.1. vada un organizē bibliotēkas darbu, nodrošina bibliotēkas darbības nepārtrauktību; 

4.3.2. ievērojot normatīvos aktos, pieņem darbā un atbrīvo no darba bibliotēkas darbiniekus, nosaka darba pienākumus un atbildību; 

4.3.3. nosaka nodaļu un  struktūrvienību uzdevumus, izdod rīkojumus visos bibliotēkas kompetencē esošajos jautājumos; 

4.3.4.  atbild par bibliotēkas funkciju un uzdevumu veikšanu; 

4.3.5. atbild par bibliotēkas mantas, citu resursu un finansu līdzekļu likumīgu, racionālu un lietderīgu izmantošanu; 

4.3.6. iesniedz novada domei bibliotēkas darba pārskatus un citu pieprasīto informāciju,  sagatavo bibliotēkas budžeta projektu, sniedz priekšlikumus par bibliotēkas darba uzlabošanu; 

4.3.7. veic bibliotēkas darba stratēģisko plānošanu, izstrādā attīstības programmas, plānus, pārskatus; 

4.3.8. veic normatīvajos aktos un novada domes lēmumos un rīkojumos noteiktos pienākumus;

4.3.9. bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku ar fiziskām un juridiskām personām.  

4.4. Bibliotēkas direktors nosaka to amatpersonu, kura bez īpaša papildus pilnvarojuma pilda bibliotēkas direktora pienākumus tā prombūtnes laikā. 

4.5. Bibliotēkas struktūra tiek noteikta ievērojot Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības, lai nodrošinātu tās darbības un galveno mērķu izpildi. 

4.6. Novada centrālās bibliotēkas struktūrā ietilpst: 

      -  Nodaļa Krāslavas pagastā. 

4.7.  Bibliotēka veido nodaļas, kas nodrošina tās uzdevumu izpildi:

- Lasītāju apkalpošanas nodaļa, kurā ietilpst:
• Abonements,
• Lasītava,
• Interneta piekļuves punkts.
         - komplektēšanas un apstrādes nodaļa,
         - bibliogrāfisko uzziņu un novadpētniecības nodaļa,
         - bērnu literatūras nodaļa. 

4.8. Novada centrālās bibliotēkas struktūrā iekļautās vienības nodrošina vienotu bibliotēku informācijas tīklu novada administratīvās teritorijas robežās un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem novada teritoriālajās vienībās, pamatojoties uz vienoto elektronisko katalogu, bibliogrāfisko aparātu, iespieddarbu un dokumentu apstrādi. 

4.9.  Bibliotēkas nodaļas darbojas vienotā sistēmā. Tām ir izstrādāti nodaļu nolikumi, kurus apstiprina bibliotēkas direktors . To darbu vada nodaļu vadītāji un tās nav juridiskas personas.

4.10.  Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus nosaka amata apraksti, kurus apstiprina Bibliotēkas direktors. 

5. Bibliotēkas materiālais un tehniskais pamats 

5.1. Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu veido bibliotēkas ēkas, telpas, iekārtas, drošības sistēma un cita manta. 

5.2. Bibliotēkas materiālo un tehnisko pamatu  attīsta, izmantojot pašvaldības piešķirtos līdzekļus un papildus finansēšanas avotus. 

5.3. Bibliotēkas finansēšana notiek saskaņā ar Bibliotēku likuma 17.pantu. 

5.4. Bibliotēkas finansu līdzekļus veido:

5.4.1.  Pašvaldības budžeta līdzekļi:

5.4.2.  Valsts budžeta mērķdotācijas īpašu, ar bibliotēkas darbību, attīstību saistītu projektu un programmu īstenošanai;

5.4.3.  Projektos piesaistītie līdzekļi:

5.4.4.  pašu ieņēmumi, tai skaitā no bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

5.4.5.  Ziedojumi, dāvinājumi un citi ieņēmumi.


 

APSTIPRINĀTI 

ar Krāslavas novada domes

2019.gada 30.maija lēmumu

(protokols Nr.7, 1 §)
 
KRĀSLAVAS  NOVADA CENTRĀLĀS  BIBLIOTĒKAS

LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie  noteikumi  nosaka  Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību. 

1.2. Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir Krāslavas novada domes (turpmāk – Dibinātājs) kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

1.3. Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas  likumi un tiesību akti,  Bibliotēkas  nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

1.4. Bibliotēkas  lietošanas  noteikumu  izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Dibinātājs.

1.5. Bibliotēkai  ir  pienākums  iepazīstināt  lietotājus  ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 

2. Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana 

2.1. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā . 

2.2.Sniegt visiem apmeklētājiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un uzziņu informatīvos pakalpojumus, lai apmierinātu iedzīvotāju garīgās, radošās, izglītības, profesionālās un brīvā laika pavadīšanas vajadzības un intereses. 

2.3.Komplektēt bibliotēkas krājumu, veikt jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, nodrošināt iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un norakstīšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bibliotēkas krājuma komplektēšanas un attīstības koncepcijai, koordinēt novada bibliotēku krājuma komplektēšanu. 

2.4.Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem . Datoru un interneta izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

2.5.Veidot bibliotēkas elektronisko katalogu un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu pieejamību ikvienam lietotājam, papildināt ar saturu bibliotēkas mājas lapu. 

2.6. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību. 

2.7. Lasītāja karte ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai. Lietotāja kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā tās lietotājam nekavējoties jāinformē bibliotēka.

2.8. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. 

2.9. Mainot uzvārdu, dzīves vai darbvietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkas attiecīgajai nodaļai kārtējā apmeklējuma reizē.

3. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība 

3.1. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bez maksas. 

3.2. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

3.2.1. bibliotēkas  apmeklēšana  un lietotājiem  paredzēto  pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta  un vispārpieejamo   elektroniskās   informācijas   resursu  publiska pieejamība), iekārtu   un   aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā,  grāmatu  un  citu  dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā; 

3.2.2. lietotāju apmācība un  konsultāciju sniegšana  par  bibliotēkas  krājumiem un citiem informācijas  resursiem,  katalogiem,  datu bāzēm un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana, pielietojot jaunās informācijas tehnoloģijas; 

3.2.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 

3.2.4. Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiskie pasākumi, ekskursijas pa bibliotēku).  

3.3. Bibliotēkas maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus, saskaņā ar normatīvos aktos noteikto kārtību, Bibliotēka sniedz par maksu, ko saņem atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim. 

3.4. Bibliotēkas maksas pakalpojumus veidus un cenas nosaka Dibinātājs.  Pakalpojumus apmaksā skaidrā naudā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

3.5. Grāmatas un citus Bibliotēkas informācijas avotus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. 

3.6. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam atpakaļ Bibliotēkā jānodod līdz bibliotekāra noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. 

3.7. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 14 dienas, žurnāliem un jaunieguvumiem - 7 dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām - 7 dienas. 

3.8. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 grāmatas, 6 atsevišķus žurnālu numurus un citus dokumentus. 
3.9. Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas datu bāzē. Lietotājiem ir iespēja autorizēties Bibliotēkas kopkatalogā un rezervēt vai pagarināt grāmatas attālināti. Autorizēšanās dati tiek izsniegti Bibliotēkā. 

3.10. Lietotājiem līdznešanai neizsniedz avīzes un novadpētniecības materiālu mapes.

3.11. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus materiālus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 

3.12. Lietotājiem ir tiesības nepieciešamo izdevumu rezervēt jeb pasūtīt, ja tas atrodas pie cita lasītāja. Pēc izdevuma atgriešanas Bibliotēkā, tā pasūtītājs nekavējoties tiek informēts par saņemto grāmatu. Rezervētais izdevums jāsaņem 7 darba dienu laikā. 

3.13. Iespieddarbus, kuri nav Krāslavas novada centrālās bibliotēkas krājumos, var pasūtīt ar starpbibliotēku abonementa starpniecību, pasūtījumu noformējot pie bibliotekāra. 

3.14. Lietotājiem jāievēro Bibliotēkā saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Saņemt lietošanai jaunus izdevumus ir tiesības tikai tad, ja savlaicīgi nodoti iepriekš saņemtie izdevumi vai arī pagarināts to lietošanas termiņš. 

3.15. Lietotājam, kas noteiktajā termiņā nav nodevis saņemtos izdevumus, Bibliotēka 14 dienu laikā nosūta  atgādinājumu - brīdinājumu. Līdz parāda saistību izpildei lietotājam nav tiesību saņemt uz mājām grāmatas vai citus materiālus un izmantot internetu bibliotēkā. 

3.16. Lietotājs nevar bojāt Bibliotēkas iespieddarbus u.c. dokumentus (izdarot tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas u.tml.). Par pamanītiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram. 

3.17. Lietotājam, kurš nozaudējis iespieddarbus vai nodarījis kādu citu kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai saturiski līdzvērtīgiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem., vai arī jāatlīdzina tā cena. 

3.18. Pazaudēto un sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām. 

3.19. Par  kaitējumu, kuru Bibliotēkas krājumam nodarījuši nepilngadīgi Bibliotēkas lietotāji, atbildīgi viņu vecāki vai pilnvarotās personas. 

3.20. Lietotājus, kuri neievēro Bibliotēkas izmantošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, izslēdz no Bibliotēkas lietotāju saraksta uz termiņu līdz vienam gadam, vai atkārtoti - pavisam. 

3.21. Priekšlikumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt Bibliotēkas direktoram vai Dibinātajam. 

3.22. Datoru un interneta lietotāja pienākumus un tiesības nosaka datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtība (sk. Pielikumu).  

4.Bibliotēkas lietotāju tiesības 

4.1. Bibliotēka  nodrošina  Bibliotēku  likumā  noteikto  Bibliotēkas  lietotāja  tiesību ievērošanu: 

4.1.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

4.1.2. bez maksas  izmantot publiski  pieejamos  datorus,  kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus; 

4.1.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 

4.1.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas  krājuma vai  saņemt tos no citu bibliotēku  krājumiem, ja Bibliotēkā pieprasīto dokumentu nav; 

4.1.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

4.1.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā. 

4.2. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā Pakalpojums jāpiesaka, aizpildot Pieteikumu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā. Šos lietotājus Bibliotēka apkalpo 1 reizi mēnesī, precizējot piegādes datumu un laiku. 

4.3. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šis ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus. 

4.4. Pierakstoties bibliotēkā, lietotājs piekrīt, ka personas datu apstrāde notiks informācijas sistēmā “ALISE”. 

4.5. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par  Bibliotēkas  darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas direktoram un Dibinātājam.

5. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

5.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 

5.2. Apmeklējot Bibliotēku, uzrādīt lietotāja karti. 

5.3. Lietotājs nav atļauts iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra. 

5.4. Uz vietas izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram. 

5.5. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku.  Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram. 

5.6. Lai pasargātu lietošanā saņemtos iespieddarbus no laika apstākļiem, tos drīkst pārnēsāt tikai somā vai slēgtā iepirkuma maisiņā. 

5.7. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot atpakaļ Bibliotēkā norādītajā termiņā. 

5.8. Saudzēt no Bibliotēkas saņemtos iespieddarbus. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem. 

5.9. Ja  lietotājs   nevar  nozaudēto  vai  sabojāto  iespieddarbu  vai  citu  dokumentu aizvietot,  tad viņam  jāatlīdzina  tā  vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām. 

5.10. Atrodoties pie Bibliotēkas krājuma un datoru darba stacijām, nelietot pārtiku un dzērienus.

5.11. Brīvpieejas krājumā neatrasties ar somām, kuru izmērs pārsniedz 30x20 cm un pārtikas produktiem. 

5.12. Bibliotēkas telpās nevar  uzturēties alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibumā, nehigiēniskā un sabiedriskai vietai nepiemērotā stāvoklī. 

5.13. Bibliotēkas telpās nav ieteicams ienākt un uzturēties ar   mājdzīvniekiem. 

5.14. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis, mobilā telefona izmantošana un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

5.15. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai izslēgt pavisam no bibliotēkas.


 

Pielikums

Krāslavas novada centrālās

Bibliotēkas lietošanas noteikumiem

No 30.05.2019 sēdes lēmumu

(protokols Nr.7, 1§)

 

KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS 

DATORU UN INTERNETA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.Šie noteikumi nosaka kārtību,  kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā; 
1.2. Datoru un interneta pakalpojumus ir tiesības bez maksas izmantot ikvienam interesentam ar datoru lietošanas pamatzināšanām; 
 

1.3. Uzsākot darbu ar datoru, lietotājs pierakstās pie bibliotēkas darbinieka ar lasītāja kartes numuru vai personas apliecinošu dokumentu; 
1.4. Lietotājiem, kuri vēlas izmantot interneta pakalpojumus vai strādāt ar datoru, ir tiesības rezervēt konkrētu laiku pie bibliotekāra;

1.5. Ja piereģistrēta persona kavē ilgāk par 15 minūtēm, tiesības izmantot datoru pāriet citam lietotājam; 

1.6. Datora lietošanas laiks 1 personai dienā ir 1 stunda. Ja datoru nevēlas izmantot citi klienti, lietošanas laiku pagarina. Laika ierobežojums neattiecas uz informācijas meklēšanu, datu bāzu lietošanas mācību, studiju un darba vajadzībām; 

1.7. Mācību sezonā 1.-9. klašu skolēni datorus, internetu, elektroniskos resursus drīkst izmantot sākot no plkst. 13.00. 

2. Lietotāja tiesības 

2.1. Izmantot datoru rezervētajā laikā; 

2.2. Saņemt bibliotēku speciālistu konsultācijas neskaidrību gadījumā, izņemot gadījumus, kad lietotājs strādā ar personīgiem vai sensitīviem datiem; 

2.3. Izmantot programmas, kas ir pieejamas datorā; 

2.4. Izmantot datorizdrukas pakalpojumus saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi;    

2.5. Saglabāt informāciju uz personīga datu nesēja. 

3. Lietotāja pienākumi 

3.1. Nekavējoties informēt bibliotēkas darbiniekus par datoru programmatūras kļūdām, kā arī gadījumā ja bojāta vai nestrādā datoru aparatūra; 

3.2. Izmantojot personīgos datu nesējus, informēt par to Bibliotēkas darbinieku; 

3.3. Strādājot ar datoru ievērot klusumu; 

3.4. Beidzot darbu aizvērt visas programmas, ar kurām tika strādāts, un sakārtot darba vietu. 

4. Lietotājam nav ieteicams: 

4.1. Uzsākt vai turpināt darbu ar citu bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar bibliotekāru; 

4.2. Mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.); 

4.3. Atvienot vai pievienot vadus datoram, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas vai pārnēsājamo cieto disku pievienošanai; 

4.4. Pašam pieslēgt vai atslēgt datoriekārtas;

4.5. Pie datora atrasties vairāk par diviem lietotājiem;

4.6. Strādājot pie datora, lietot pārtikas produktus;

4.7. Apmeklēt vietnes, kas ataino vardarbību un agresiju, atkarību izraisošo vielu lietošanu, mudina uz azartspēlēm, satur agresīvu valodu un necenzētus vārdus, reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus, ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu;

4.8. Izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu izsūtīšanai.  

5. Ierobežojumi

5.1. Izdruku veikšana notiek tikai ar Bibliotekas darbinieka atļauju;

5.2.  Nepieciešamības gadījumā bibliotekāram ir tiesības ierobežot datorspēles, par prioritāti izvirzot informācijas meklēšanu;

5.3. Ikviens datortehnikas, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam;

5.4. Bibliotēkas IT speciālistam ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi vai profilaktiskus darbus;

5.5. 15 minūtes līdz bibliotēkas slēgšanai darbs ar datoriem un citu tehniku tiek pārtraukts;

5.6. Bibliotēka neatbild par lietotāja saglabāto informācijas drošību un konfidencialitāti. Informācija, kas var būt pieejama jebkuram lietotājam, var tikt izdzēsta bez brīdinājuma. 

5.7. Personas, kurām nav iemaņu darbā ar datoru, bibliotēkas darbinieki apmāca tikai iepriekš saskaņotā laikā;

5.8. Bibliotēkas darbinieku pienākumos neietilpst lietotāja dokumentu sastādīšana;

5.9. Pārnēsājamo iekārtu uzlāde notiek saskaņojot ar bibliotēkas darbinbieku speciāli atvēlētā vietā;

5.10. Lietotājiem, kuri ļaunprātīgi pārkāpj bibliotēkas noteikumus, turpmāk tiek liegta iespēja izmantot bibliotēkas datorus. 


Krāslavas novada bibliotēku galvojums

Krāslavas novada bibliotēku lietotāja reģistrācijas karte